Davetli Konuşmacılar
 

"Challenges & Critiques to DSM 5 Criteria of Sexual Dysfunctions"

(DSM 5 Cinsel İşlev Bozuklukları Tanı Ölçütlerine Yönelik Eleştiriler: Bir Gözden Geçirme)

Dr. Mehmet Z. Sungur

Avrupa Seksoloji Federasyonu Başkanı

"Transandantal Sexual Education Model (TASEM)"

(Aşkın Seks Terapisi Eğitim Modeli)

Dr. Cem Kece

Sexual Health Institute Association - Ankara

"Tokophobia: The Severe Fear of Childbirth"

(Tokofobi: Şiddetli Doğum Korkusu)

Dr. Kamile Kabukcuoglu

ISPOG Turkey & Akdeniz University

"Women’s Erogenous Zones & G-Spot Dilemma"

(Kadında Erojen Bölgeler ve G Noktası Dilemması)

Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu

Muğla Sıtkı Koçman University

"The effect of Genital Aesthetic Operations on Female Sexuality"

(Genital Estetik Operasyonlarının Kadın Cinselliği Üzerine Etkisi)

Dr. Eray Çalışkan

Okan University

"The Emotion of the Pelvic Floor"

(Pelvik Tabanın Duygusallığı)

Dr. Berna H. Peker

ISPOG Turkey & Maltepe University

"Emotional Schema Therapy Approach to Psychosomatic Diseases"

(Psikosomatik Hastalıklar için Duygusal Şema Terapisi Yaklaşımı)

Dr. Senai Demirci

Sexual Health Institute Association  - İstanbul

"Masterson Approach to Postpartum Depression and Attachment Problems"

(Doğum Sonrası Depresyon ve Bağlanma Problemi için Masterson Yaklaşımı)

Dr. Meral Aydın

Masterson Institute

"Psychosomatic Approach to Genitopelvic Pain and Penetration Disorders"

(Genitopelvic Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğuna Psikosomatik Bakış Açısı)

Dr. Selcen Bahadır

Sexual Health Institute Association - İstanbul

"The Neurobiology of Orgasm"

(Orgazmın Nörobiyolojisi)

Dr. Ali Ata Özdemir

Sexual Health Institute Association - İzmir

"Vaginismus Men"

(Vajinusmus Erkeği)

Dr. N. Umut Özdemir

Sexual Health Institute Association - Antalya

"The Effect of Male Sexual Disorder on Women's Psychology"

(Erkek Cinsel Bozukluklarının Kadın Psikolojisine Etkisi)

Dr. Dilek Ocal

Sexual Health Institute Association - İstanbul

"The Role of Erectile Dysfunction in Female Sexual Function Disorders"

(Erektil Disfonksiyonun Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarındaki Rolü)

Dr. Murat Çeltik

Sexual Health Institute Association - İstanbul

"The Therapotic Approach to Female Sexual Disorders during Pregnancy and the Postpartum Period"

(Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Kadın Cinsel Bozukluklarına Terapotik Yaklaşım)

Dr. Fatma Cosar

International Integrative Cognitive Psychotherapy Institute

"What is Psychosomatic Gynecology and Obstetric Perspective"

(Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetrik Bakış Açısı Nedir?)

Dr. Şule Kıray

ISPOG Turkey & She-Ra Academy

Eş Konferans Davetli Konuşmacılar
 
"New Advances in Neuroplasticity, Cognitive Neuropsychology, and Education: From the Laboratory to the Classroom"

(Nöroplastisite, Bilişsel Nöropsikoloji ve Eğitimde Yeni Gelişmeler: Laboratuvardan Sınıfa)

Dr. Steven L. Miller

Elite Perfomance Institute
"Brain Plasticity-Based Therapeutics in Neurologically Struggling Children"

(Nörolojik Sorunlarla Mücadele Eden Çocuklarda Beyin Plastisitesine Dayalı Terapiler)

Dr. Michael M. Merzenich

University of California
"Building a Brain: What the Experience and Neuroscience Tell"

(Bir Beynin İnşası: Tecrübe ve Sinirbilimin Anlattıkları)

Dr. Sinan Canan

Üsküdar University
"How Computer Screens Affect Our Learning Process: Insights from Neuroscience and Cognitive Research"

(Bilgisayar Ekranları Öğrenme Sürecimizi Nasıl Etkiler: Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalardan Alınan Bilgiler)

Dr. Arif Altun

Hacettepe University, Director of Institute of Informatics
 
"Educational Neuroscience and Numerical Cognition: Implications for Learning and Schooling"

(Eğitimsel Nörobilim ve Sayısal Biliş: Öğrenme ve Eğitim için Çıkarımlar)

Dr. Courtney Pollack

Harvard Graduate School of Education, USA
"The Effect of Physical Activities on the Mental Development of School-age Children from the Perspective of Neuroscience and Sports Sciences"

(Nörobilim ve Spor Bilimleri Perspektifinden Okul Çağındaki Çocukların Zihinsel Gelişimine Fiziksel Aktivitelerin Etkisi)

Dr. Gıyasettin Demirhan

Hacettepe University
"Neuroscience in Action Around the World to Support Student Learning"

(Öğrencilerin Öğrenmesini Desteklemek için Dünya Çapında Nörobilim İş Başında)

Peter Carabi

Global Business Development for Scientific Learning
"Mindful Education"

(Bilinçli Farkındalık Eğitimi)

Dr. Timur Yılmaz

Antalya Electroneurophysiology Association
"A Whole-Brain Approach towards Executive Function Development"

(Beynin Yönetici İşlevine Yönelik Bütüncül bir Beyin Yaklaşımı)

Cheryl Chia

Founder and Research Director of BrainFit
"Primitive Brain Development, Neuroscience and Learning Disabilities"

(Alt Beyin Gelişimi, Nörobilim ve Öğrenme Güçlükleri)

Dr. Mehmet Engin Uysal

BrainFit Turkey

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obeca
Brainfit
IICPI
CISED
Istek Schools
Shera
Iglish